باهمنگار صفر: شهر شاد

وقتی از کجایی چیزی سوال میکنیم از بودنش در جایی و نبودنش در جای دیگر خبر میدهیم. وقتی میپرسیم: کجاست؟ از پنهان بودن چیزی که دنبالش میگردیم خبر میدهیم. «شادی کجای این شهر است؟» شهر شاد شهری است که پرسیدن این سوال در آن بی‌معنی باشد. شهر شاد شهری است که شادی مثل یک روح واحد به همه جای کالبدش پیچیده باشد.
گم شدن ما را غمگین میکند. شهر شاد شهری است که در آن گم نشویم. پیدا کردن ما را شاد میکند. شهر شاد شهری است که ما نشانه ای از هر چه که گم کرده ایم روی در و دیوارِ خیابانها و کوچه هایش پیدا کنیم. شهر شاد شهری است که آنچه از آدمها، خانه ها، گذرها و رویدادها به جا می ماند را وفادارانه در خود نگاه دارد.
آیا ما با زدودن و فراموش کردن خاطرهه ای تلخ و غمگین و پاک شدن آثار صحنه های دردناکی که در سطح شهر دیدهایم شاد میشویم؟ مثلا وقتی در پرسه زنی هایمان از خیابانی عبور میکنیم که سالها پیش در آن شاهد مرگ کسی از بالای یک داربست بوده ایم شهر چگونه میتواند به ما کمک کند تا غمگین نشویم؟ آیا خاطره ها را میتوانیم محو کنیم؟ مثلا اگر وقتی به آن خیابان میرسیم با ریسه ی چراغهای رنگی مواجه شویم رقص نور میتواند به ما کمک کند که دیگر به یاد نیاوریم؟ اصلا شما چه فکر میکنید؟ سزاوار است که فراموش کنیم؟
شهر شاد شهری است که نخواهد به زور ما را شاد کند و تجویزش برای شاد کردنِ ما فراموشی نباشد. شهر شاد شهریست که اگرچه رنگ و نور را به دامن ما می ریزد اما درد را رنگ نکند. شهر شاد شهری است که خودش را به آن راه نزند. ما را وفادارانه به آغوش بکشد و با ما به یاد بیاورد. شهر شاد شهری است که ما را نه دلخوش که دلگرم کند.
شهر شاد شهریست که شادی با احترام در آن گام بردارد. شهری که دخترکان کبریت فروش جعبهی کبریتها را کنار بگذارند و کتابهایشان را به دست بگیرند. شهری که سرپناه باشد. خواب هایش کارتونی نباشد. شهر شاد شهریست که فرزندانش از هر جنس و ریشه و ملت و آیینی همه برابر باشند. شهر شاد شهریست که درخت و پرنده و گربه ها و سگ‌هایش وحشت نکند. شهریست که گذرها و پلها و زیرگذرهایش همه مهربان باشند. شهریست که سهم هوا را بین فرزندانش قسمت کند. شهر شاد شهریست که شادی را با بلیط به ما نفروشد. شهری که شادی در آن حق همگانی باشد.

کلیپ

از اینستاگرام

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

نظرات

Leave a Reply