از شهریور ۱۳۹۶

کارگروه پیاده و دوچرخه از شهریورماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگروه برای پیشبرد اهداف خود نیاز به برگزاری رویدادهایی در سطح شهر دارد. هزینه تهیه وسایل مربوط به رویدادها به شرح زیر است.

جدول ۱ ریز هزینه‌کرد کارگروه پیاده و دوچرخه باهمستان ازشهریور ۹۶